วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ปาเจราจริยา โหนฺติ
คุณุตฺตรานุสาสกา
ปัญฺญาวุฒิกเร เต เต
ทินฺโนวาเท นมามิหํ