วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้รับความรู้ คือ
1. การแปลความ
2. ฝึกทักษะการฟัง โดยการฟังข้อความ 1 ข้อความ แล้วสามารถแปลข้อความเหล่านั้นได้
3. ได้ทักษะการเขียนบรรยาย
4. การรับ -ส่งข้อมูลโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ



zwani.com myspace graphic comments
School Graphic Comments

ไม่มีความคิดเห็น: