วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้รับความรู้เพิ่มเติม คือ
1. ได้รับความรู้ในการใช้ทักษะทางภาษา เช่น การเขียนที่ถูกต้อง สื่อความหมายได้ตรง
ประโยคที่ไม่ซำซ้อน ข้อความที่ไม่กำกวม ถ้วยคำที่กระชับแต่มีใจความครบถ้วน
2. ได้วิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
3. การใช้คำ 1 คำ แล้วนำมาแต่งเป็นบทความสั้นๆ
4. การย่อบทความ

zwani.com myspace graphic comments
School Graphic

ไม่มีความคิดเห็น: