วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

zwani.com myspace graphic comments
Sexy Graphic Comments



ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและประเทศชาติ

ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ด้วยเห็นความสำคัญของครูดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงได้กำหนดให้มีวันครูขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และให้ครูเป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู



ปาเจราจริยา โหนฺติ
คุณุตฺตรานุสาสกา
ปัญฺญาวุฒิกเร เต เต
ทินฺโนวาเท นมามิหํ
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้รับความรู้ คือ
1. การแปลความ
2. ฝึกทักษะการฟัง โดยการฟังข้อความ 1 ข้อความ แล้วสามารถแปลข้อความเหล่านั้นได้
3. ได้ทักษะการเขียนบรรยาย
4. การรับ -ส่งข้อมูลโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ



zwani.com myspace graphic comments
School Graphic Comments
การเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้รับความรู้เพิ่มเติม คือ
1. ได้รับความรู้ในการใช้ทักษะทางภาษา เช่น การเขียนที่ถูกต้อง สื่อความหมายได้ตรง
ประโยคที่ไม่ซำซ้อน ข้อความที่ไม่กำกวม ถ้วยคำที่กระชับแต่มีใจความครบถ้วน
2. ได้วิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
3. การใช้คำ 1 คำ แล้วนำมาแต่งเป็นบทความสั้นๆ
4. การย่อบทความ

zwani.com myspace graphic comments
School Graphic
การเรียนเทคโนโลยีได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
1. การสมัคร mail
2. การสร้าง blogger.com
3. การรับ-ส่ง mail
4. เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก
5. นำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริง

zwani.com myspace graphic comments
Myspace I Love You Graphics


ลักษณะของครู
๑. ครูมาสาย คติประจำใจ คือ
สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกำลังเหมาะ
๒. ครูค้าขาย คติประจำใจ คือ
ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความสามารถ ต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน
๓. ครูคุณนาย คติประจำใจ คือ
อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคมากมี
๔. ครูสุราบาล คติประจำใจ
ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน
๕. ครูเกียจคร้าน คติประจำใจ
สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม
๖. ครูหัวโบราณ คติประจำใจ
คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน
๗. ครูปากม้า คติประจำใจ
นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส
๘. ครูหน้าใหญ่ คติประจำใจ
ใหญ่ที่โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อำเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น
๙.ครูไร้อาย
ทำงานไม่เกี่ยงงอน สอนเต็มหลักสูตรอย่างเคร่งครัด

zwani.com myspace graphic comments
Thanks for the Add Graphic Comments